Interpellasjon fra Kristin Halvorsen (SV) til kommunal- og arbeidsministeren

Interpellasjon nr. 11 (1992-93)
Datert: 09.10.1992
Besvart: 22.04.1993 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Kristin Halvorsen (SV)

Spørsmål

Kristin Halvorsen (SV): "Levekårene for befolkningen i indre Oslo øst er dårligere enn andre steder i landet, arbeidsledigheten er svært høy, andelen uføretrygdede er høy, gjennomsnittsinntekten er lav, utdanningsnivået er lavt og levealderen er betydelig lavere enn landsgjennomsnittet. Mange av bydelens innbyggere er i gjeldskrise, blant annet på grunn av byfornyelsen.
De store forskjellene mellom øst og vest i Oslo kan motvirkes av kommunale prioriteringer og tiltak, men i begrenset grad. Klasseskillene i Oslo er også et uttrykk for fordelingen i hele det norske samfunnet.
Mener kommunal- og arbeidsministeren at det er et nasjonalt ansvar å bedre levekårene for befolkningen i indre Oslo øst, og hvilke tiltak vil kommunal- og arbeidsministeren eventuelt foreslå for å snu utviklingen?"