Interpellasjon fra Svein Alsaker (KrF) til justisministeren

Interpellasjon nr. 25 (1992-93)
Datert: 17.02.1993
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Svein Alsaker (KrF)

Spørsmål

Svein Alsaker (KrF): "Gjeldende straffeprosesslovgivning skal ivareta hensynet både til en mest mulig effektiv etterforskning av straffbare forhold og behovet for å beskytte borgerne mot ubegrunnede mistanker, siktelser og feilaktige domfellelser.
Oppklaring av profesjonelt preget narkotikaomsetning stiller politi og påtalemyndighet overfor vanskelige avveiningsspørsmål blant annet når det gjelder bruken av spesielle etterforskningsmetoder som spaning, infiltrasjon, provokasjonsliknende tiltak, betaling av medhjelpere og eventuelt betaling for opplysninger, telefonavlytting med videre.
Hvor går grensen for den lovlige anvendelse av spesielle etterforskningsmetoder i politiet?" (Bortfalt)