Interpellasjon fra Svein Ludvigsen (H) til fiskeriministeren

Interpellasjon nr. 27 (1992-93)
Datert: 23.02.1993
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Svein Ludvigsen (H)

Spørsmål

Svein Ludvigsen (H): "Vi har i de siste to år opplevd økt import av fisk fra utenlandske fartøyer, samtidig som stadig flere fartøy av alle nasjonaliteter gripes i overfiske. Både av hensyn til en bærekraftig ressursforvaltning og av konkurransemessige hensyn for den norske flåten vil det være nødvendig å styrke kontrollen med alle lands fartøyer i norske, andre lands og internasjonale farvann.
Når vil fiskeriministeren starte arbeidet med internasjonale regler for fangstkontroll som omfatter alle fartøyer i Nord-Europa, og hva anser Regjeringen som nødvendig for å forbedre denne kontrollen?" (Bortfalt)