Interpellasjon fra Svein Ludvigsen (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Interpellasjon nr. 34 (1992-93)
Datert: 17.06.1993
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Svein Ludvigsen (H)

Spørsmål

Svein Ludvigsen (H): "Undersøkelser av en del lærebøker for videregående skole, almenfag, og ungdomsskolens 9. klasse viser at den arabisk- israelske konflikten ofte er fremstilt slik at fakta, utvelgelse av fakta, bilder og språkbruk underbygger feil, påstander og myter om Israel og jødene på en måte som ikke tilfredsstiller den objektivitet vi må kreve av lærebøker i skolen. Voksende tendens til rasisme og fremmedfrykt, dramatiske omveltninger i Europa og andre deler av verden stiller strenge krav til lærebøkenes objektivitet og aktualitet.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre et absolutt krav til enhver lærebokforfatter og lærer om objektiv fremstilling i lærebøkene, og objektiv behandling og tolkning av stoffet både når det gjelder konkret Israel så vel som generelt?" (Bortfalt)