Interpellasjon fra Gudmund Restad (Sp) til kommunal- og arbeidsministeren

Interpellasjon nr. 6 (1993-94)
Datert: 10.01.1994
Besvart: 19.05.1994 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Gudmund Restad (Sp)

Spørsmål

Gudmund Restad (Sp): "Virkemidlene under Distriktenes Utbyggingsfond (DU) har bidratt positivt til sysselsetting og bosetting i distrikts-Norge. Omleggingen til Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND), gjeldende regelverk, reduserte rammer og særlig innsnevringen av det geografiske virkeområdet har skapt stor frustrasjon og uro i næringslivet og i berørte kommuner. Uklare innstrammingskriterier har gitt urimelige utslag både mellom fylker og mellom kommuner innen samme fylke. Disse omleggingene representerer en betenkelig nedbygging av distriktspolitikken og svekker mulighetene for økt sysselsetting og dermed kampen mot arbeidsledigheten i distriktene.
Hva vil statsråden foreta seg for å gjøre SND til et egnet instrument til hjelp for næringslivet slik at sysselsettingen kan økes og bosettingen kan sikres også i distrikts-Norge?"