Interpellasjon fra Svein Ludvigsen (H) til nærings- og energiministeren

Interpellasjon nr. 5 (1994-95)
Datert: 21.03.1994
Besvart: 23.03.1995 av nærings- og energiminister Jens Stoltenberg

Svein Ludvigsen (H)

Spørsmål

Svein Ludvigsen (H): "I Langtidsprogrammet har Regjeringen beregninger som indikerer at tjenesteytende næringers relative betydning vil fortsette å øke. Ifølge Regjeringens prognoser vil tjenesteytende næringer, inkludert offentlig forvaltning, i år 2010 stå for 60% av verdiskapingen og nærmere 75% av sysselsettingen i Norge.
Hvilken betydning tillegger nærings- og energiministeren tjenesteytende sektor for fremtidig verdiskaping og sysselsetting, og anser statsråden dagens rammebetingelser for denne delen av næringslivet som gode nok?"