Interpellasjon fra Paul Chaffey (SV) til samferdselsministeren

Interpellasjon nr. 1 (1995-96)
Datert: 22.03.1994
Spørsmålet er trukket tilbake

Paul Chaffey (SV)

Spørsmål

Paul Chaffey (SV): "Ved reguleringsbehandling av Gardermobanen i de aktuelle kommunene har det kommet fram klare ønsker om å tillegge miljøhensyn, særlig støy og barrierevirkninger, vesentlig vekt. Mange av disse ønskene har blitt avvist av Gardermobanen AS med henvisning til den kostnadsrammen som var forutsatt ved Stortingets behandling av Gardermoutbyggingen. Beregningene viser at banen allerede første driftsår vil få et betydelig økonomisk overskudd.
Er Statsråden innstilt på å komme tilbake til Stortinget med forslag til økt kostnadsramme dersom det er nødvendig for å imøtekomme miljøkravene fra kommunene?" ( Trukket tilbake)