Interpellasjon fra Ranveig Frøiland (A) til miljøvernministeren

Interpellasjon nr. 18 (1994-95)
Datert: 23.12.1994
Besvart: 18.05.1995 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Ranveig Frøiland (A)

Spørsmål

Ranveig Frøiland (A): "Nasjonalparken på Hardangervidda ble opprettet i 1981 og er Norges største nasjonalpark. For å imøtekomme lokale brukerinteresser ble bestemmelsene for nasjonalparken i vesentlig grad tilpasset slik at ulike landbruksaktiviteter kunne fortsette innenfor rammen av formålet for parken. Utviklingen senere har vist at verken bestemmelser eller forvaltningsordning har fungert etter hensikten. Aktiviteten på Hardangervidda har økt og representerer i stadig større grad en trussel mot dyre- og plantelivet. Spesielt vil jeg nevne den økende motoriserte ferdsel og mangel på enhetlig forvaltning blant annet til vesentlig ulempe for villreinens leveområder.
Hva kan statsråden gjøre for å stoppe den uholdbare utviklingen på vidda og bidra til en samordnet forvaltning?"