Interpellasjon fra Oscar D. Hillgaar (Uav) til justisministeren

Interpellasjon nr. 20 (1994-95)
Datert: 21.03.1995
Besvart: 22.05.1995 av justisminister Grete Faremo

Oscar D. Hillgaar (Uav)

Spørsmål

Oscar D. Hillgaar (Uav): "Den trygghet som er velferdssamfunnets viktigste mål har visse klare forutsetninger. For å kunne føle trygghet i forhold til overgrep, ref. Bjugn-saken, er rettsstaten og tillit til en sikker håndheving av lov og rett, fundamental. Svikter det her kan resultatet bli en økende brutalisering av samfunnet og kamp mellom utrygge grupper istedet for samarbeid. En splittet nasjon vil stå ytterst svakt i møtet med en krevende, felles fremtid. Vold vil i økende grad brukes mot vold. Den samfunnsgaranterte trygghet erstattes av privatisert selvtekt.
Vil justisministeren ta et bredt initiativ for å gjenopprette tillit til rettssystemet og rettsstaten, og derved avverge at borgerne presses inn i en økende voldsspiral"?