Interpellasjon fra Sylvia Brustad (A) til kommunal- og regionalministeren

Interpellasjon nr. 37 (1997-98)
Oversendt regjeringen: 12.03.1998
Spørsmålet er trukket tilbake

Sylvia Brustad (A)

Spørsmål

Sylvia Brustad (A): Vi har i dag et arbeidsmarked som preges av mangel på arbeidskraft i mange bransjer. Samtidig er ledigheten blant innvandrere svært høy. Undersøkelser viser at de flyktninger som ikke har vært innom arbeidsmarkedet i løpet av de første tre-fire årene i Norge, har svært små sjanser til noen gang å få jobb. Ved å fjerne de skarpe grensene mellom språkopplæring og arbeidsliv kan vi stimulere både motivasjon for språkopplæring og integrering.
Hva vil statsråden gjøre for å fremme en kombinasjon av språkopplæring og arbeidstrening for flyktninger og innvandrere?