Interpellasjon fra Ansgar Gabrielsen (H) til landbruksministeren

Interpellasjon nr. 39 (1997-98)
Om statens økende bruk av forkjøpsrett ved salg av landbrukseiendommer, til skade for distriktsbosetting, lokalt selvstyre og privat eiendomsrett
Datert: 20.03.1998
Besvart: 22.04.1998 av landbruksminister Kåre Gjønnes

Ansgar Gabrielsen (H)

Spørsmål

Ansgar Gabrielsen (H): Statens bruk av forkjøpsrett ved salg av landbrukseiendommer har økt kraftig de siste årene. I 1994 ble det fattet vedtak om bruk av forkjøpsrett i 57 tilfeller. I 1996 var dette økt til 110 tilfeller. Departementet velger dessuten i stadig flere tilfeller å overprøve kommunale tilrådinger og fylkeslandbruksstyrenes vedtak om ikke å bruke forkjøpsrett. I 1992 overprøvde landbruksdepartementet fylkeslandbruksstyrenes vedtak 6 ganger. I 1996 var dette økt til 26 ganger. I tillegg til å undergrave den private eiendomsretten og det lokale selvstyret, er denne politikken åpenbart i strid med ønsket om styrket bosetting i distriktene.
Er landbruksministeren kjent med at denne aggressive forkjøpspolitikken i en rekke tilfeller har hindret unge mennesker i å bosette seg på landsbygda, og er han enig i at dagens praksis er til skade for distriktsbosetting, lokalt selvstyre og den private eiendomsrett?