Interpellasjon fra John I. Alvheim (FrP) til sosialministeren

Interpellasjon nr. 46 (1997-98)
Om tannhelsetjenesten for eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie
Oversendt regjeringen: 15.04.1998
Rette vedkommende: Helseministeren
Besvart: 07.05.1998 av helseminister Dagfinn Høybråten

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): I lov om tannhelsetjenesten er eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie en prioritert gruppe. Det er fylkeskommunen som har ansvaret for denne tannhelsetjenesten, men mange fylker har ikke klart å bygge opp et tilfredsstillende tilbud.
Både i helsemeldingen, eldremeldingen og i innstillingen til statsbudsjett for inneværende år har Stortinget understreket betydningen av dette arbeidet. I årsmeldingen for Den offentlige tannhelsetjenesten 1994-1995-1996 fremgår det at det er langt igjen før fylkene har et tilfredsstillende tilbud til denne gruppen. Spesielt gjelder dette for pasienter i hjemmesykepleie. I 1996 hadde bare 39 % av pasientene i hjemmesykepleie et tilbud om tilsyn.
Hvordan kan statsråden bidra til at denne gruppen får det ettersyn av tenner som er nødvendig og lovpålagt for å kunne ta til seg næring og opprettholde livskvalitet?