Interpellasjon fra Kristin Halvorsen (SV) til statsministeren

Interpellasjon nr. 52 (1997-98)
Om å styrke barn og unges deltakelse i det demokratiske systemet, og forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer i utvalgte kommuner og fylkeskommuner
Datert: 24.04.1998
Besvart: 02.06.1998 av statsminister Kjell Magne Bondevik

Kristin Halvorsen (SV)

Spørsmål

Kristin Halvorsen (SV): Barn og unges situasjon fortjener økt politisk oppmerksomhet. Samtidig er det de som er unge i dag som skal leve lengst med de vedtak som fattes i kommunestyrer, fylkesting og på Stortinget. Ungdom har ofte viktig kunnskap og innsikt i saker som voksne og eldre ikke har i samme grad. Etter 2010 vil andelen eldre i befolkningen bli større, og gjennomsnittsalderen blant velgerne vil øke. Dette kan føre til mindre politisk interesse for saker som angår barn og unge, og dermed også større avstand mellom ungdom og det politiske system.
Ett mulig tiltak for å styrke den politiske interessen blant ungdom er en forsøksordning i utvalgte kommuner og fylkeskommuner med stemmerett for 16- og 17-åringer.
Hvilke initiativ vil Regjeringen ta for å styrke barn og unges deltakelse i det demokratiske systemet?