Interpellasjon fra Rolf Reikvam (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Interpellasjon nr. 35 (1998-99)
Om å bruke ulike stimuleringstiltak for å forandre ungdomsskoletrinnet slik læreplanen forutsetter
Oversendt regjeringen: 05.02.1999
Besvart: 16.03.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV): På 90-tallet har barneskolen og videregående skole gjennomgått reformer, mens ungdomsskoletrinnet ikke har blitt viet mye oppmerksomhet. Både bygnings- utstyrs-, og innholdsmessig trenger skolen opprustning. I dag er det altfor mange elever og lærere som mistrives. Barneombudet har gjennom flere oppslag i media krevd et større fokus på ungdomstrinnet. I Sverige har man et nasjonalt utviklingsprogram, "Albatross", som stimulerer til en framtidsrettet skole. Lærernes roller endres til å være mer veileder, og hver enkelt elev blir fulgt opp med egne studieplaner. Enkelte skoler i Norge er kommet langt i å ta i bruk læreplanen for å utvikle den nye skolen.
Kan statsråden tenke seg å bruke ulike stimuleringstiltak, som for eksempel økonomiske bonusordninger, for å forandre ungdomsskoletrinnet slik læreplanen forutsetter?

Les hele debatten