Interpellasjon fra Sonja Irene Sjøli (H) til arbeids- og administrasjonsministeren

Interpellasjon nr. 44 (1998-99)
Om hvorfor det er så få kvinner i ledende stillinger i staten, bl.a. i departementene, og tiltak for å nå målet om en andel på 30 pst. innen utgangen av 2001
Datert: 16.03.1999
Besvart: 20.04.1999 av arbeids- og administrasjonsminister Laila Dåvøy

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Regjeringens målsetting er at innen utgangen av 2001 skal 30 pst. av ledende stillinger i staten være besatt av kvinner. I dag er det bare en av 17 departementsråder som er kvinne. Departementsråder rekrutteres ofte fra ekspedisjonssjefsnivå. Heller ikke der er det mer enn om lag 20 pst. kvinner.
Har statsråden noen oppfatning om hvorfor det er så få kvinner i ledende stillinger i staten og hvilke tiltak vil hun sette i verk for å oppfylle målsettingen om 30 pst. kvinner i ledelsen i offentlig forvaltning?

Les hele debatten