Interpellasjon fra Finn Kristian Marthinsen (KrF) til justisministeren

Interpellasjon nr. 55 (1998-99)
Om å endre straffeloven slik at det bare blir mulig å straffe for uaktsomt drap ved bruk av motorvogn når det er snakk om for høy fart, kjøring i beruset tilstand eller andre grove regelbrudd
Datert: 10.05.1999
Besvart: 31.05.1999 av justisminister Odd Einar Dørum

Finn Kristian Marthinsen (KrF)

Spørsmål

Finn Kristian Marthinsen (KrF): Veitrafikklovens § 3 om grunnregler for trafikk sier: "Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke oppstår fare eller voldes skade". Denne lovbestemmelsen følges opp av straffelovens §§ 238 og 239 som sier at uaktsom bruk av motorvogn som resulterer i betydelig skade på legeme eller helbred skal straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år. Men dersom uaktsomheten resulterer i en annens død, idømmes fengsel i 3 år eller under særdeles skjerpende omstendigheter 6 år. Flere saker i media har vist at fortvilte enkeltpersoner som verken har kjørt for fort eller kjørt i beruset tilstand, blir tiltalt for uaktsomt drap for ulykker.
Mener statsråden det kan være grunn til å endre loven slik at det bare blir mulig å straffe for uaktsomt drap (ved bruk av motorvogn) når det er snakk om for høy fart, kjøring i beruset tilstand, eller andre grove regelbrudd?

Les hele debatten