Interpellasjon fra Annelise Høegh (H) til helseministeren

Interpellasjon nr. 13 (1999-2000)
Om hvordan den nye forskriften til pasientrettighetsloven vil skille seg fra dagens ventetidsforskrift, utover å være hjemlet i loven
Datert: 21.12.1999
Besvart: 10.02.2000 av helseminister Dagfinn Høybråten

Annelise Høegh (H)

Spørsmål

Annelise Høegh (H): I høringsnotatet med utkast til forskrifter til den nye pasientrettighetsloven knyttes retten til helsehjelp til de samme prioriteringskriteriene som i ventetidsforskriften, med en tilsvarende generell frist for å oppfylle retten til behandling på 3 måneder. I innstillingen om pasientrettighetsloven uttaler sosialkomiteen at "med den usikkerhet som ennå knytter seg til kvaliteten og ensartetheten av ventelistene, så bør ikke en rett til behandling knyttes til ventetidsgarantiordningen". Likevel foreslår departementet å videreføre kriteriene og tidsfristen fra ventetidsgarantien, på tross av dokumenterte problemer med ulik praktisering av kriteriene mellom fylkene.
Hvordan skiller den nye forskriften seg fra dagens ventetidsforskrift, utover at den er hjemlet i pasientrettighetsloven?

Les hele debatten