Interpellasjon fra Terje Johansen (V) til justisministeren

Interpellasjon nr. 19 (1999-2000)
Om å gi politiet større mulighet til å utstede forenklede forelegg for mindre forseelser, for å hindre opphopning og henleggelser
Datert: 01.02.2000
Besvart: 02.03.2000 av justisminister Odd Einar Dørum

Terje Johansen (V)

Spørsmål

Terje Johansen (V): Mindre forseelser fører til opphopning i rettsapparatet, gjerne med henleggelse som resultat, hvilket i sin tur svekker folks rettsfølelse. Ved enkelte forseelser kan politiet utstede forenklede forelegg. Ved forseelser eksempelvis i båt og ved mindre butikktyverier må derimot den enkelte tjenestemann skrive anmeldelse, som igjen må oversendes påtalemyndigheten for avgjørelse, istedenfor å utstede forenklede forelegg slik at saken kan bli avgjort på stedet. Når mange av disse sakene henlegges på grunn av manglende kapasitet hos påtalemyndigheten, eller når sakene havner i konfliktråd, der for eksempel butikkeiere ikke har kapasitet til å møte i alle sakene, fører dette til at respekten for lov og orden svekkes.
Vil statsråden ta initiativ til en lovendring slik at politiet gis større mulighet til å utstede forenklede forelegg?

Les hele debatten