Interpellasjon fra Inger Stolt-Nielsen (H) til nærings- og handelsministeren

Interpellasjon nr. 35 (1999-2000)
Om å sikre fremtiden for maritime næringer, på bakgrunn av utflagging og tap av arbeids- og lærlingplasser etter at refusjonsstøtten ble redusert og fartøygrupper tatt ut av ordningen i 1998
Oversendt regjeringen: 04.04.2000
Besvart: 02.05.2000 av nærings- og handelsminister Grete Knudsen

Inger Stolt-Nielsen (TF)

Spørsmål

Inger Stolt-Nielsen (H): Selv om rederiene innfridde alle forutsetninger om hjemflagging og økt rekruttering som lå til grunn da Stortinget i 1996 vedtok konkurransedyktige rammebetingelser for maritime næringer, vedtok et flertall i Stortinget våren 1998 å redusere refusjonsstøtten fra 20 til 12 pst.. Samtidig ble store fartøygrupper, som var vesentlige for utplassering av lærlinger, tatt ut av ordningen. Reduksjonen i refusjonsstøtten fører til at vi igjen ser en negativ utvikling. Vanskelige konkurransevilkår tvinger stadig flere skip til utflagging. Sist år er mer enn 50 skip fra småskipsflåten flagget ut, og 5-600 norske sjømannsarbeidsplasser har gått tapt. Næringen har fått store problemer med å innfri forventningene om lærlingeplasser til ungdom, og tilliten til at sjømannsyrket er verdt å satse på undergraves.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre fremtiden for norske maritime næringer?

Les hele debatten