Interpellasjon fra Terje Johansen (V) til landbruksministeren

Interpellasjon nr. 36 (1999-2000)
Om å vurdere avvisning av nye konsesjoner for tamreindrift hvor slik drift kommer i konflikt med hensynet til villreinen m.v.
Datert: 31.03.2000
Besvart: 19.05.2000 av landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen

Terje Johansen (V)

Spørsmål

Terje Johansen (V): Filefjell Reinlag A/L har søkt om konsesjon for tamreindrift i deler av kommunene Årdal, Lærdal og Vang. Arealet kiler seg inn mellom to villreinområder (Lærdal/Årdal og Vest-Jotunheimen). Norge har et særskilt internasjonalt ansvar for villreinens leveområder, og villreinens opplevelses- og rekreasjonsverdi bør settes betydelig høyere enn ren kjøttproduksjon.
Vil statsråden vurdere generell avvisning av nye konsesjoner hvor konflikt med villrein er tilstede, ta initiativ til buffersoner mellom villrein- og tamreinområder for å redusere konfliktpotensialet, og i tillegg vurdere om forberedelse og saksbehandling i slike konfliktfylte saker bør underlegges andre enn reindriftsnæringens egne instanser?

Les hele debatten