Interpellasjon fra Petter Løvik (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Interpellasjon nr. 42 (1999-2000)
Om å stimulere rekrutteringa av lektorar til den vidaregåande skulen, slik at skulen også i framtida har eit sterkt innslag av lærarar med hovudfag
Oversendt regjeringen: 08.05.2000
Besvart: 30.05.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Petter Løvik (H)

Spørsmål

Petter Løvik (H): Høgre foreslo i Dokument nr. 8:8 (1999-2000) å stimulere rekrutteringa av lektorar til den vidaregåande skulen gjennom målretta forbetringar i studiefinansieringa for pedagogisk tilleggsutdanning. Sjølv om framlegget vart avvist, understreka fleirtalet det faglege nivået som lærarar med hovudfag representerer og at det er viktig å sikre at desse ser skulen som ein attraktiv arbeidsplass.
Kva vil statsråden gjere for å auke tilgangen på lektorar, slik at skulen også i framtida har ein lærarstab med eit sterkt innslag av lærarar med hovudfag?

Les hele debatten