Interpellasjon fra Rolf Reikvam (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Interpellasjon nr. 24 (2000-2001)
Om oppfølging av Stortingets vedtak om å fremme forslag om å lovfeste arbeidsmiljøbestemmelser for elever og studenter
Oversendt regjeringen: 08.05.2001
Besvart: 31.05.2001 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV): Stortinget gjorde 18. mai 2000 følgende vedtak: "Stortinget ber Regjeringen i løpet av høsten 2000 å fremme forslag om å lovfeste arbeidsmiljøbestemmelser for elever og studenter." Et forslag fra Regjeringen er nå sendt ut på høring med frist 15. august. Forslaget tar ikke opp problemene knyttet til situasjonen for elever og studenter. Forslaget innbefatter ikke noe sanksjonsorgan som endrer realitetene i elevers rettigheter. Det psykososiale arbeidsmiljø, elevers medbestemmelse og trivsel i hverdagen er videre utelatt. Arbeidsmiljøproblemer i skolen og utdanningsinstitusjonene knytter seg til oppfølging av mangler og til en nærmere presisering av elevers og studenters rettigheter. Studentene er utelatt fra høringsforslaget.
Mener statsråden at det foreliggende utkast er svar på Stortingets vedtak, og at det dekker elevenes og studentenes behov for et aktivt redskap i arbeidet med miljøsaker og medbestemmelse?

Les hele debatten