Interpellasjon fra Rolf Reikvam (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Interpellasjon nr. 7 (1997-98)
Om fritaksrett i det nye faget kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering
Datert: 15.12.1997
Besvart: 20.01.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV): Det nye faget kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering har skapt sterke reaksjoner fra ulike miljøer. De sterkeste reaksjonene har kommet fra ulike muslimske miljøer og fra grupper og personer knyttet til Human-Etisk Forbund. Også frikirkelige organisasjoner har gitt uttrykk for at fritaksretten bør vurderes på nytt. De sterke reaksjonene omfatter både omfanget og praktiseringen av fritaksretten.
Sosialistisk Venstreparti beklager at det ikke var mulig å få til et felles fag som alle kunne akseptere. Vi viser også til den utredning lagdommer Erik Møse foretok på vegne av departementet der han konkluderte med at «det tryggeste er en generell fritaksrett». Med det mangfold av religioner og livssyn som finnes i det norske samfunn, er ingen tjent med at store grupper føler seg overkjørt.
Hvordan vil utdanningsministeren møte kravet om full fritaksrett?