Interpellasjon fra John I. Alvheim (FrP) til sosialministeren

Interpellasjon nr. 7 (2001-2002)
Om utbygging av omsorgsboliger og sykehjemsplasser, og at kommuner selger omsorgsboliger og lar kompensasjonstilskuddet fra staten gå direkte inn i kommunekassen
Datert: 22.01.2002
Besvart: 19.02.2002 av sosialminister Ingjerd Schie Schou

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Etter at handlingsplan for eldreomsorgen ble satt i verk, har kommunene bygd ut et stort antall omsorgsboliger og noen sykehjemsplasser. Dessverre er dekningen av sykehjemsplasser nå dårligere enn den var før handlingsplanen ble satt i verk. Svært mange kommuner velger å satse på omsorgsboliger pga. de gunstige økonomiske betingelser kommunen oppnår, ofte gjennom å selge boligene til brukerne og la kompensasjonstilskuddet fra staten gå direkte inn i kommunekassen. I Oslo arbeides det for tiden med mange prosjekter med omsorgsboliger der brukerne kjøper boligen fra den private utbyggeren - som har fått lån fra kommunen tilsvarende oppstartingstilskuddet fra staten - betaler en høy husleie og eier omsorgsboligen med de begrensninger som ligger i at kommunen skal godkjenne beboerne i 20 år. Mange får også bostøtte fra staten.
Mener statsråden dette er riktig bruk av statens ressursser?

Les hele debatten