Interpellasjon fra Bjørn Hernæs (H) til finansministeren

Interpellasjon nr. 12 (1997-98)
Om grensehandelsutviklingen
Datert: 05.01.1998
Besvart: 03.02.1998 av finansminister Gudmund Restad

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): I Revidert nasjonalbudsjett 1997 gjennomførte Regjeringen, etter vedtak i Stortinget, en utredning om grensehandelens konsekvenser, blant annet når det gjelder omfanget av handelslekkasje og betydningen for arbeidsplasser. Undersøkelsen konkluderte med at grensehandelen ikke synes å ha bidratt til nevneverdige problemer for detaljhandel og sysselsetting i grenseområdene og at det derfor ikke ble ansett å være noe grunnlag for å iverksette spesielle tiltak på avgiftsområdet for å redusere grensehandelen. Finansdepartementet lovet imidlertid å følge utviklingen på dette området nøye. Nye tall både fra Norges Bank og fra Tollvesenet, og ikke minst fra handelsnæringen i grenseområdene, viser en ny sterk økning i grensehandelen.
Hva er finansministerens vurdering av grensehandelsutviklingen siden RNB-97 og hvilke tiltak anser statsråden det nødvendig å sette inn, ikke minst på bakgrunn av avgiftsøkningene fra 1. januar 1998?