Interpellasjon fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Interpellasjon nr. 14 (2001-2002)
Om hvilke utredninger eller rapporter som viser at en felles innkjøpssentral for sykehusene i Vadsø vil bli en fornuftig og besparende ordning
Oversendt regjeringen: 01.02.2002
Besvart: 21.02.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Helseforetakene har fått til høring en ordning med felles innkjøpssentral for sykehusene i Vadsø for samling av alle sykehusinnkjøp. Ot.prp. nr. 66 for 2000-2001 slår fast at det strategiske ansvaret for forsyning legges på de regionale helseforetakene. Meg bekjent foreligger det ikke økonomiske beregninger av nytten av et slikt tiltak. Vadsø ligger svært langt fra både de fleste sykehusforetak og leverandører. Reisevirksomheten og faren for dårlig tilpassede innkjøp til det enkelte foretak vil medføre svært store kostnader. Avstanden til brukerne og oppbygging av dobbel kompetanse samt et omfattende byråkrati vil gjøre prosjektet lite brukervennlig og føre til fjerning av eierskap til og ansvar for valgene.
Hvilke konkrete foreliggende utredninger eller rapporter som viser at dette vil bli en fornuftig og besparende ordning for helseregionene og samfunnet som helhet?

Les hele debatten