Interpellasjon fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Interpellasjon nr. 19 (2001-2002)
Om hvordan kuttene i Aetat verken skal ramme brukerne eller føre til at etaten selv produserer mer sykefravær
Datert: 13.02.2002
Besvart: 08.03.2002 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Arbeidsløsheten øker. Mange funksjonshemmede og innvandrere er uten arbeid. Samtidig reduserte Regjeringen sin innsats ved kutt i Aetat. Kravet til innsparing kommer som et generelt pålegg uten at konsekvensene for brukerne er kjent eller veid opp mot virkningen på andre viktige målsettinger. Aetat er en viktig aktør for å nå målet om at flere trygdede og sosialhjelpsmottakere skal over i arbeid. Dette målet kan bare nås dersom tilbudene blir mer skreddersydd den enkeltes forutsetninger og behov, og dersom oppfølging, veiledning og tiltak er av god kvalitet. Dette krever ansatte med tid og kompetanse. Situasjonen i Aetat er nå vanskelig, med færre stillinger og flere oppgaver. Ventetiden øker, åpningstidene reduseres og sjukefraværet i etaten er nær dobbelt så stort som ellers i staten.
Kan statsråden redegjøre for hvordan kuttene verken skal ramme brukerne eller føre til at etaten sjøl produserer mer sjukefravær?

Les hele debatten