Interpellasjon fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Interpellasjon nr. 17 (1997-98)
Om bedre behandlingstilbud til kroniske smertepasienter ved sykehusene og i primærhelsetjenesten
Datert: 29.01.1998
Besvart: 23.02.1998 av helseminister Dagfinn Høybråten

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Ifølge Statens helsetilsyn utredning nr. 2/1988, skal det finnes et tverrfaglig behandlingstilbud til kroniske smertepasienter ved alle landets regionsykehus og et tilpasset behandlingstilbud ved våre sentralsykehus. Foreningen for Kroniske Smertepasienter har to ganger undersøkt dette tilbudet. I 1992 og 1993 fantes det fem sykehus som hadde et tverrfaglig behandlingstilbud til kroniske smertepasienter, fire regionsykehus og et lokalsykehus. I en tilsvarende undersøkelse fra 1996/97 registrerte foreningen at kun to av landets regionsykehus, et fylkessykehus og to lokalsykehus tilfredsstilte kravene til et tverrfaglig behandlingstilbud til kroniske smertepasienter. Behovet for moderne smertebehandling, som er tilgjengelig i nærmiljøet, har stor betydning for enkeltmenneskets livskvalitet, og er særdeles viktig som en del av omsorgen og behandlingen av alvorlig syke og døende mennesker.
Hva kan og vil helseministeren gjøre for å bedre tilbudene for nødvendig smertebehandling ved norske sykehus og i primærhelsetjenesten?