Interpellasjon fra Bendiks H. Arnesen (A) til landbruksministeren

Interpellasjon nr. 4 (2002-2003)
Om innretting av verdiskapingsprogrammet for matproduksjon
Oversendt regjeringen: 19.12.2002
Besvart: 27.01.2003 av landbruksminister Lars Sponheim

Bendiks H. Arnesen (A)

Spørsmål

Bendiks H. Arnesen (A): Verdiskapingsprogrammet for norsk matproduksjon har nå virket i to år. Via jordbruksavtalen er det i 2001 og 2002 bevilget 140 mill. kr til programmet. I 2003 er det avsatt 95 mill. kr. Bevilgningene skjer altså over jordbruksavtalen. Formålet er å styrke gårdbrukernes inntekter gjennom nyskaping. Fra flere hold hevdes det at det er svært vanskelig for gårdbrukere, enten enkeltvis eller i samarbeid, å få støtte fra verdiskapingsprogrammet. Det hevdes at systemet er byråkratisk, og at SND i for liten grad tar hensyn til småskalavirksomhet. Det hevdes videre at samvirkeorganisasjonene i landbruket får en for stor andel av bevilgningene til ordinær produktutvikling. Jeg går ut fra at statsråden har en oppfatning av hvordan programmet har virket de to første årene.
Hvordan vil statsråden innrette verdiskapingsprogrammet i 2003 og i årene som kommer?

Les hele debatten