Interpellasjon fra Oddvard Nilsen (H) til miljøvernministeren

Interpellasjon nr. 19 (1997-98)
Datert: 04.02.1998
Spørsmålet er trukket tilbake

Oddvard Nilsen (H)

Spørsmål

Oddvard Nilsen (H): Innbyggerne i Oslo har i den siste tiden vært utsatt for alvorlig luftforurensning. Flere norske byer lider under det samme problemet. Dette har vist at verken stat eller kommune har faste retningslinjer for å treffe tiltak mot utslippene. Flere byer klager over at de mangler hjemmel til å innføre strakstiltak mot luftforurensning. Dagens regelverk inneholder ikke klart definerte akuttgrenser som ved overskridelse utløser nødvendige tiltak. Forskriftene i forurensningsloven stiller dessuten langt lavere krav til luftkvalitet enn det SFT anbefaler.
Hva vil miljøvernministeren gjøre for å opprette en statlig beredskap som kan takle disse miljøproblemene, og vil ministeren i den forbindelse gå inn for å utarbeide nasjonale kriterier for utløsning av strakstiltak?