Interpellasjon fra Inga Marte Thorkildsen (SV) til justisministeren

Interpellasjon nr. 25 (2002-2003)
Datert: 13.05.2003
Spørsmålet er trukket tilbake

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Spørsmål

Inga Marte Thorkildsen (SV): Et stort antall innsatte har rusproblemer, og mellom 40-60 pst. av de innsatte bruker narkotika én eller flere ganger under soning. Et soningsdøgn i fengsel koster i gjennomsnitt ca. 1 500 kr, om lag den samme gjennomsnittsprisen som for en døgnplass på institusjon. I perioden 1996-2000 økte narkotikakriminaliteten med 60 pst. Samtidig gikk antallet personer som sonet på § 12 ned fra 439 personer i 1996 til 213 personer i 2000. Ifølge Dagbladet 28. september 2002 utgjør gjengangere i fengslene ca. 50 pst. I tillegg til dette vet vi at ca. 70 pst. av den registrerte vinningskriminaliteten begås av rusmisbrukere, og at presset på soningsplasser er meget stort.
Vil Regjeringa ta et krafttak for rusomsorgen framover, og ikke minst for økt bruk av § 12-soning og styrking av ettervernet, inkludert egnede boliger?