Interpellasjon fra Ågot Valle (SV) til kultur- og kirkeministeren

Interpellasjon nr. 1 (2003-2004)
Om å sikre kunstnere med etnisk minoritetsbakgrunn større muligheter til å delta i kunst- og kulturlivet
Datert: 12.05.2003
Besvart: 09.10.2003 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Det har lenge vært et mål i kulturpolitikken at kunstnere med etnisk minoritetsbakgrunn skal få større muligheter til å delta i kunst- og kulturlivet, og at det skal bli større rom for ikke-vestlige kunstuttrykk. Mosaikkprogrammet, i regi av Kulturrådet, har vært et første skritt for å nå disse målene. Evalueringsrapportene av programmet viser at det har hatt effekt, men at kunstnere med etnisk minoritetsbakgrunn i altfor stor grad blir ekskludert fra den norske kunstscenen. Rapportene peker på noen mulige årsaker: at kunstscenen har ekskludert ikke-vestlige uttrykk, og at den norske offentligheten, inkludert media, i altfor liten grad er opptatt av flerkulturellproblematikken. Det forslås en rekke tiltak i rapportene.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre minoritetskunstnernes stilling, og dermed styrke kulturmangfoldet og skape et mer inkluderende samfunn?

Les hele debatten