Interpellasjon fra Karita Bekkemellem (A) til utdannings- og forskningsministeren

Interpellasjon nr. 9 (2003-2004)
Om norske elevers leseferdigheter, og å sikre personer med lese- og skrivevansker den nødvendige tilrettelegging de har krav på i utdanningssystemet
Datert: 09.10.2003
Besvart: 21.11.2003 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): En rekke nasjonale og internasjonale undersøkelser har vist at norske elevers leseferdigheter ikke er på ønsket nivå. Stiftelsen Rett til Utdannelse og Arbeid for Dyslektikere hevder at ca. 20 pst. av våre barn ikke lærer å lese i løpet av tiårig skolegang. L97 påpeker den enkelte elevs rett til tilpasset opplæring. Samtidig er det mange utfordringer knyttet til å oppnå tilpasset opplæring for alle, blant annet nylig vedtatte endringer i opplæringslova og ressurssituasjonen for utdanningsløpet. I tillegg handler dette om å se utdanningsløpet i en helhet: hvordan sikre at personer med lese- og skrivevansker får den oppfølging de har krav på i utdanningssystemet fra grunnutdanning til videre utdanning.
Hvordan sikrer statsråden at personer med lese- og skrivevansker får den nødvendige tilrettelegging de har krav på?

Les hele debatten