Interpellasjon fra Åslaug Haga (Sp) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 18 (2003-2004)
Om styrking av Norges posisjon i WTO på landbruksområdet hva gjelder å skape forståelse for et skille mellom vilkår for produksjon for eksport versus innenlandsk forbruk
Datert: 15.12.2003
Besvart: 27.01.2004 av utenriksminister Jan Petersen

Åslaug Haga (Sp)

Spørsmål

Åslaug Haga (Sp): Bruddet i WTOs ministermøte i Cancun gir Norge anledning til å posisjonere seg og jobbe videre med alliansebygging. Norges posisjon på landbruk før Cancun var bl.a. å arbeide for forståelsen for et skille mellom vilkårene for landbruksproduksjon for eksport versus innenlandsk forbruk. Jeg viser til interpellasjonsdebatten i Stortinget 28. mars 2003, der landbruksministeren sier at "I det norske forslaget har vi prøvd å legge til grunn et slikt skille, og vi har arbeidet for å få forståelse for det. Det har vært gledelig for Norge å kunne registrere at en gruppe land har sluttet seg til den norske posisjonen". Utenriksministeren poengterte selv i debatten at "mange utviklingsland som i tillegg ønsker at de selv skal ha helt eller delvis unntak fra tollreduksjoner".
Hvordan jobber utenriksministeren for å styrke denne posisjonen, hvilke land inngår, og hvilke håper vi å inkludere i alliansen for å skape forståelse for dette skillet?

Les hele debatten