Interpellasjon fra Åslaug Haga (Sp) til statsministeren

Interpellasjon nr. 21 (2003-2004)
Om langsiktige følger av politikkdreiningen fra utjevning av økonomiske og sosiale forskjeller til det Regjeringen kaller en mer målrettet innsats mot fattige grupper
Datert: 20.01.2004
Rette vedkommende: Sosialministeren
Besvart: 04.03.2004 av sosialminister Ingjerd Schie Schou

Åslaug Haga (Sp)

Spørsmål

Åslaug Haga (Sp): Regjeringen har valgt å stramme kraftig inn overfor gruppen "nest fattigste". Regjeringen har kuttet mer på hele lavinntektsgruppen siden den tiltrådte enn det satsingen i "Tiltaksplan mot fattigdom" innebærer. Utjamningsmeldinga som ble lagt frem av sentrumsregjeringen innebar en strategi for å utjevne økonomiske forskjeller og oppnå mer rettferdighet. Samarbeidsregjeringen har lagt seg på en helt annen linje. Kun de aller fattigste skal få hjelp i form av spesifikt målrettede tiltak uten helhetstenkning. De "nest fattigste" blir overlatt mer til seg selv, og i neste omgang kan de ende i gruppen aller fattigst. Regjeringen har valgt å sette grensen for fattigdom ved årsinntekt på 85 000 kr.
Hvilke langsiktige konsekvenser vil det få at politikken har gått fra en generell målsetting om utjevningen av økonomiske og sosiale forskjeller, til det Regjeringen kaller en mer målrettet innsats mot grupper som er fattige?

Les hele debatten