Interpellasjon fra Marit Nybakk (A) til forsvarsministeren

Interpellasjon nr. 24 (2003-2004)
Om karanteneregler mv. ved overgang fra stilling i Forsvarsdepartementet eller Forsvaret til arbeidsforhold hos utstyrsprodusenter, leverandører eller formidlere av forsvarsmateriell
Oversendt regjeringen: 30.01.2004
Besvart: 04.03.2004 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): Forsvaret investerer årlig ca. 10 mrd. kr. Noen av Forsvarets investeringer er så omfattende at de knapt kan tas over det ordinære forsvarsbudsjettet. Det er også et særtrekk ved Forsvarets investeringer at de er tettere knyttet til våre nasjonale sikkerhetsinteresser enn andre offentlige etaters innkjøp. Investeringsprosjekter er dermed delvis graderte i utviklingsfasen. I dag eksisterer det ingen karantenetid for ansatte i Forsvarsdepartementet eller Forsvaret dersom de skifter arbeidsgiver. I noen tilfeller fører dette til at tidligere ansatte i Forsvaret direkte innleder arbeidsforhold hos utstyrsprodusenter, leverandører og formidlere av forsvarsmateriell.
På hvilken måte kan karanteneregler og andre kjøreregler ved slike overganger utformes, og hvordan vil statsråden ta initiativ til at slike bestemmelser innføres og etterleves?

Les hele debatten