Interpellasjon fra Sylvia Brustad (A) til olje- og energiministeren

Interpellasjon nr. 25 (2003-2004)
Om hva Regjeringens strategi er for å øke bruken av bioenergi i Norge, som et viktig tiltak for å bedre kraftforsyningssituasjonen og redusere klimagassutslippene
Datert: 29.01.2004
Besvart: 11.03.2004 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Sylvia Brustad (A)

Spørsmål

Sylvia Brustad (A): Økt bruk av bioenergi er et viktig miljøtiltak. Økt utbygging av miljøvennlig fjernvarme, basert på blant annet biobrensel, er et viktig tiltak for å bedre situasjonen innen kraftforsyningen og for å redusere klimagassutslippene. Innen transportsektoren er innføring av biodiesel også et krav i EU-direktivet om biodrivstoff til transport. I Budsjett-innst. S. nr. 9 (2003-2004) understreket en samlet energi- og miljøkomité betydningen av at det legges til rette for utvikling og kommersialisering av fremtidsrettede energi- og miljøteknologier. I innstillingen til klimameldingen, Innst. S. nr. 240 (2001-2002), uttalte flertallet: "Flertallet mener det bør iverksettes et introduksjonsprogram for bruk av biodrivstoff for å øke volumet i Norge." Flere miljøer, bl.a. i Hedmark og Oppland, har tatt flere initiativer for å øke bruken av bioenergi.
Hva er Regjeringens strategi for å øke bruken av bioenergi i Norge?

Les hele debatten