Interpellasjon fra Ola T. Lånke (KrF) til arbeids- og administrasjonsministeren

Interpellasjon nr. 27 (2003-2004)
Om hvilke tiltak som er satt i verk for å nå målet om 40 pst. kvinner i statlige lederstillinger
Oversendt regjeringen: 05.02.2004
Besvart: 09.03.2004 av arbeids- og administrasjonsminister Morten Andreas Meyer

Ola T. Lånke (KrF)

Spørsmål

Ola T. Lånke (KrF): Regjeringen har en målsetting om 40 pst. kvinner i statlige ledende stillinger. Andelen kvinnelige ledere i staten er økende, og var på om lag 28 pst. i 2002. Likevel er det ifølge Dagsavisen 4. februar i år kun 20 pst. av kvinner omfattet av statens lederlønninger.
Hva er statsrådens vurdering av situasjonen, og hvilke tiltak er det satt i verk for å oppfylle målsettingen om 40 pst. av kvinner i ledelsen i offentlig forvaltning?

Les hele debatten