Interpellasjon fra Øystein Djupedal (SV) til finansministeren

Interpellasjon nr. 33 (2003-2004)
Om ustabilitet og uforutsigbarhet i pengepolitikken, og betydningen av samvirke mellom penge-, struktur-, finans- og inntektspolitikk for å oppnå økonomisk stabilitet og lavere arbeidsledighet
Oversendt regjeringen: 02.03.2004
Besvart: 23.03.2004 av finansminister Per-Kristian Foss

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): Etter lang tid med høy rente og sterk krone har renta gått ned og kronen svekket seg. Likevel ligger Norges Bank langt unna de mål som er satt for pengepolitikken. Inflasjonen er nå 0,1 pst., mens målet er 2,5 pst. på to års sikt. Etter endringen av mandatet er pengepolitikken preget av manglende stabilitet og forutsigbarhet, endringene i både inflasjon, rente og valuta har vært store, og arbeidsledigheten er steget til over 110 000. Det er åpenbart mange forhold som gjør det krevende å forutsi inflasjonen, noe sentralbanksjefen også var inne på i sin årstale. For en liten økonomi er det avgjørende at de ulike forholdene i økonomien trekker i samme retning. En ensidig vektlegging av inflasjonen har derfor vist seg å være uheldig og å vanskeliggjøre oppfylling av mandatet.
Vil statsråden være enig i at det er avgjørende for å oppnå økonomisk stabilitet og lavere arbeidsledighet at penge-, struktur-, finans- og inntektspolitikk virker sammen?

Les hele debatten