Interpellasjon fra Gunn Karin Gjul (A) til justisministeren

Interpellasjon nr. 35 (2003-2004)
Om tiltak for å gjennomføre politireformens intensjon om et nærere, mer synlig og effektivt politi, og hvem den betydelige økningen i driftsmidler og antall stillinger har tilfalt
Datert: 17.03.2004
Besvart: 22.04.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Gunn Karin Gjul (A)

Spørsmål

Gunn Karin Gjul (A): Politireformen skulle sikre et nærere, mer synlig og effektivt politi. For å oppnå dette mener Arbeiderpartiet det er avgjørende at tjenestesteder og lensmannskontorer styrkes. Flere oppslag i mediene den senere tid kan tyde på at reformens intensjon ikke følges opp. Justisministeren har ansvaret for gjennomføringen av reformen, og det synes åpenbart at man ikke kan avvente en evaluering i 2005. Politiet er de senere år tildelt betydelig økning i antall stillinger og driftsmidler.
Kan statsråden gjøre rede for hvem som har nytt godt av denne økningen, og hvilke tiltak vil statsråden iverksette for å gjennomføre reformens intensjon?

Les hele debatten