Interpellasjon fra Knut Storberget (A) til justisministeren

Interpellasjon nr. 42 (2003-2004)
Om tiltak for å få økt domfellelsesprosenten i voldtektssaker og bedret hjelpetilbudet for ofrene
Oversendt regjeringen: 06.05.2004
Besvart: 27.05.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Alt for få voldtektssaker i Norge ender med fellende dom. Kontakten med politi og domstol føles som en stor tilleggsbelastning for ofrene. Samtidig sliter hjelpeapparatet med å opprettholde et godt tilbud til de fornærmede. Ved DIXI Ressurssenter i Oslo jobber et fåtall mennesker for å være et godt tilbud til mange. Mye av ressursene går med til å sørge for finansiering. For å bedre tilbudet og domfellelsesprosent vil det kunne være avgjørende å styrke hjelpetilbudet, medvirke til at bistandsadvokat blir oppnevnt så tidlig som mulig og at politiets kompetanse for slike saker styrkes. Dette vil kunne sikre at elementære etterforskningsskritt som avfotografering, gode avhør og DNA-test foretas.
Hva vil statsråden foreta seg for at domfellelsesprosenten økes, og at hjelpetilbudet for voldtektsofre bedres?

Les hele debatten