Interpellasjon fra Eirin Faldet (A) til barne- og familieministeren

Interpellasjon nr. 5 (2004-2005)
Om situasjonen i barnevernet, da flere private institusjoner ikke godkjennes etter nye forskrifter, og mange fosterhjemsbarn ikke har tilsynsfører
Datert: 18.06.2004
Besvart: 18.11.2004 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): En enstemmig familie-, kultur- og administrasjonskomité gikk i Innst. O. nr. 64 (2002-2003) inn for at staten skulle overta fylkeskommunenes oppgaver på barnevernsområdet. Hensikten var å sikre et godt, likeverdig og differensiert tiltaksapparat for hele landet. Målet er at barn og familier raskt skal få den hjelpen de trenger og slippe å stå i kø. Vi kan ikke godta at det finnes "mappebarn". Kvaliteten på tilbudet som gis, må være god. Det er derfor betenkelig at flere private institusjoner som det offentlige har kjøpt kostbare plasser hos, ikke blir godkjent i henhold til de nye forskriftene. Det kan derfor stilles spørsmålstegn ved om tilbudet har vært godt nok fram til nå. I tillegg er det viktig at barn som plasseres i fosterhjem, får nødvendig tilsyn. Det kan derfor ikke aksepteres at mange av disse barna ikke har tilsynsfører.
Hva er statsrådens vurdering av situasjonen i barnevernet?

Les hele debatten