Interpellasjon fra Jan Tore Sanner (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Interpellasjon nr. 10 (1996-97)
Om kvaliteten og nivået i videregående skole etter at Reform 94 ble iverksatt
Datert: 12.06.1996
Besvart: 29.11.1996 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): To år etter at Reform 94 ble iverksatt dokumenteres i stadig større grad at nivået og kvaliteten i den videregående skolen er truet. Fra fagkyndig hold anklages departementet for å ha foretatt faglig uakseptable endringer i lærerplaner. Mange faglærere mangler kompetanse i de fag de underviser i. Bedrifter nekter å ta imot lærlinger fordi elevene mangler kvalifikasjoner. Eksamensoppgaver er endret for at færre skal stryke til eksamen. Et mer ensrettet system har redusert elevenes valgfrihet og i særlig grad vanskeliggjort situasjonen for teorisvake elever.
Hvilke endringer og tilpasninger i Reform 94 vil statsråden foreslå for å heve kvaliteten og unngå en nivåsenkning i den videregående skolen?