Interpellasjon fra Valgerd Svarstad Haugland (KrF) til samferdselsministeren

Interpellasjon nr. 4 (1996-97)
Datert: 13.03.1996
Besvart: 18.12.1996 av samferdselsminister Kjell Opseth

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Spørsmål

Valgerd Svarstad Haugland (KrF): Omlag 40 pst. av CO2 utsleppa i Noreg kjem frå samferdselssektoren, og 24 pst. skuldas vegtrafikken. Ein hoveddel av trafikk- og miljøproblema frå privatbilismen er knytta til Oslo- og Akershusområdet. Til tross for at meir enn halvparten av kollektivreisene i landet i dag skjer i dette området, er det likevel eit fleirtal som ikkje nyttar kollektivtilbod, og bruk av privatbilar har vore aukande. Stor-Oslo lokaltrafikk ble oppretta på grunnlag av eit utgreiingsarbeid den såkalla Nærtrafikk-komiteen gjorde. Interessemotsetnader og skort på koordinering mellom involverte fylkeskommunar og NSB hindra nødvendig vidareutvikling.
Kva kan samferdselsministeren gjera for å skapa ei effektiv og attraktiv heilskapsløysing og for å få kollektivtrafikkplanane ut av døvatnet, m.a. ut frå arbeidet som Hovedstadsutvalet gjer?