Interpellasjon fra Marit Nybakk (A) til forsvarsministeren

Interpellasjon nr. 26 (2004-2005)
Oversendt regjeringen: 28.02.2005
Spørsmålet er trukket tilbake

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): Det har lenge vært bred politisk enighet om å skape en regional balanse i utviklingen både i Oslo og i en bredere hovedstadsregion. Alle offentlige etater har et ansvar for å skape en slik balanse, også Forsvaret. Ved behandlingen av Innst. S. nr. 234 (2003-2004), jf. St.prp. nr. 42, Den videre moderniseringen av Forsvaret i perioden 2005-2008, ble det derfor presisert at det ikke var ønskelig med flytting av arbeidsplasser fra Kjeller og Gardermoen til Kolsås. Driftsdivisjonen i Forsvarets logistikkorganisasjon skulle derfor videreføres på Kjeller og PRE/landsdekkende etableres på Romerike, samtidig som Materielldivisjonens ledelse er lokalisert på Kolsås.
Hvordan sikrer Forsvarsdepartementet de intensjoner om regional balanse i hovedstadsområdet, som blant annet framkommer i Innst. S. nr. 234 (2003-2004)?