Interpellasjon fra Inger Lise Husøy (A) til næringsministeren

Interpellasjon nr. 8 (1996-97)
Datert: 14.05.1996
Spørsmålet er trukket tilbake

Inger Lise Husøy (A)

Spørsmål

Inger Lise Husøy (A): Dannelsen av EUs indre marked gir nye rammebetingelser for norsk industri og næringsliv. Etter Norges nei til medlemssskap i EU fremstår EØS-avtalen som vårt fremste handelspolitiske instrument overfor EU- og EFTA-landene som er de desidert viktigste eksportmarkeder for norsk næringsliv. En best mulig utnyttelse av de mulighetene EØS-avtalen gir, forutsetter kjennskap til avtalen, både i Norge og i EU- og EFTA-landene.
Hvordan kan vi sikre at både norsk næringsliv og våre handelspartnere har nødvendig kjennskap til EØS-avtalen?