Interpellasjon fra Inge Lønning (H) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 15 (2005-2006)
Om langsiktige strategier for å møte de fremtidige utfordringene i pleie- og omsorgssektoren, bl.a. personellrekruttering og samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste
Oversendt regjeringen: 25.01.2006
Besvart: 03.03.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H): Siden Handlingsplan for eldreomsorgen ble iverksatt i 1997 er det satset 40 mrd. kr på bygging av nesten 39 000 nye plasser i sykehjem og omsorgsboliger. Også fremover forventes det at behovet for pleie- og omsorgstjenester vil være sterkt økende. Den største behovsveksten ventes å komme først om 20 år. Det er viktig at denne 20-årsperioden utnyttes til å foreta et betydelig kvalitetsløft i pleie- og omsorgssektoren, og det må snarest mulig utvikles langsiktige strategier for å møte de fremtidige utfordringene. En av de aller viktigste utfordringene er å rekruttere nok kompetent personell til omsorgssektoren. Videre er det avgjørende at vi klarer å styrke samhandlingen mellom den kommunale helse- og sosialtjenesten og spesialisthelsetjenesten, og det må legges til rette for økt valgfrihet og brukerstyring.
Kan statsråden redegjøre for de strategier Regjeringen har for å møte disse utfordringene?

Les hele debatten