Interpellasjon fra Ola T. Lånke (KrF) til kunnskapsministeren

Interpellasjon nr. 41 (2005-2006)
Om å sikre en større grad av likebehandling mellom private og offentlige høgskoler, også hva gjelder forskningsmidler
Oversendt regjeringen: 07.04.2006
Besvart: 29.05.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Ola T. Lånke (KrF)

Spørsmål

Ola T. Lånke (KrF): De senere år har det blitt økt likebehandling mellom private og offentlige høyskoler. Dette har skjedd både gjennom finansieringsordninger og felles lovverk. De private høyskolene utgjør en viktig del av vårt utdanningssystem. Skoler som Dronning Mauds Minne, BI og Diakonhjemmet regnes for å være blant landets beste innenfor sine fagfelt. Samtidig er de private høyskolene preget av mangel på forutsigbarhet i tilskuddet de mottar fra staten. De samme svingningene gjør seg også gjeldende i forhold til tildeling av stipendiatstillinger. Til tross for at enkelte av de private høyskolene er ledende i landet på sitt fagområde blir disse i liten grad tilgodesett med forskningsmidler, som stipendiatstillinger, når disse skal fordeles.
Hva vil statsråden gjør for å sikre en større grad av likebehandling mellom private og offentlige høyskoler?

Les hele debatten