Interpellasjon fra Inga Marte Thorkildsen (SV) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 57 (2005-2006)
Datert: 15.05.2006
Spørsmålet er trukket tilbake

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Spørsmål

Inga Marte Thorkildsen (SV): Rusmiddelavhengige er den pasientgruppa som har høyest sykelighet og dødelighet. De har fått pasientrettigheter, men opplever at de ofte brytes. Soria Moria-erklæringen er klar på at det trengs en styrking og mange har store forventninger til opptrappingsplanen for rusfeltet. Å sørge for god forebygging, rask hjelp - særlig til de yngste - og å styrke rehabiliteringa og ettervernet, er viktig. I tillegg må behandlingskapasiteten - og kvaliteten styrkes. Samfunnet bruker i dag store ressurser til liten nytte fordi innsatsen ikke er koordinert og fordi folk får feil behandling eller ikke får oppfølging i etterkant. Mange som soner i fengsel kunne hatt god nytte av behandling, men får ikke noe tilbud i dag.
Hvordan vil statsråden styrke rusfeltet og samarbeidet mellom etatene, og hvordan vil hun sørge for bedre brukermedvirkning og bedre ivaretakelse av pårørende, særlig barna?