Interpellasjon fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til barne- og likestillingsministeren

Interpellasjon nr. 58 (2005-2006)
Om oppfølging av arbeidet med å vurdere regelverket for opptjening av fødselspengerettigheter for foreldre som får barn med kort tidsintervall
Datert: 15.05.2006
Besvart: 08.06.2006 av barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): De fleste kvinner ønsker å kombinere arbeid med omsorg for barn. Det er viktig at både arbeidsgiver og offentlige støtteordninger legger til rette for dette. I dag må kvinner ut i lønna arbeid i minst 6 måneder etter en fødselspermisjon for å tjene opp nye rettigheter til fødselspermisjon med lønn. I Sverige har de en ordning som gir rett til fødselspenger uten å tjene opp nye rettigheter når det er kort tid mellom fødslene. I St.prp. nr. 1 (2005-2006) står det at departementet i 2006 "vil følge opp Stortingets behandling av Ot.prp. nr. 104 (2004-2005) om forslag til forbedringer og forenklinger av fødsels- og adopsjonspengeordningen. [...] Departementet ser på regelverket for opptjening av fødselspenger med sikte på å vurdere rettighetene for foreldre som får barn med kort tidsintervall."
Hvordan vil statsråden følge opp dette arbeidet?

Les hele debatten